GUALS PERMANENTS: preguntes freqüents.

Durant els últims anys s‘ha produït al nostre país un gran augment en el nombre de llicències de guals permanents. Entre les causes trobem la proliferació d‘habitatges unifamiliars que compten amb el seu propi espai reservat en lloc dels tradicionals pàrquings col·lectius. A causa d‘aquesta circumstància, ha augmentat d‘igual manera el nombre de dubtes, conflictes entre veïns i qüestions que no sempre atenen a una lògica senzilla; en aquest text intentarem posar llum sobre la regulació dels guals permanents per fer-la més comprensible.

En primer lloc hem de tenir en compte que els guals permanents responen a una ordenança exclusiva per a cada municipi, per la qual cosa podrem trobar algunes diferències entre legislacions, o millor dit, ordenances més completes que unes altres, depenent del nombre de circumstàncies especials que s‘hagin trobat; de qualsevol manera, les preguntes que respondrem aquí es refereixen a qüestions que són en gran manera comunes a tot el territori nacional.

Què és un gual permanent?

A efectes generals, un gual permet el pas de vehicles a/i des dels immobles enfront dels quals es realitza i això comporta la modificació de l‘estructura de la vorera, en tot cas hauran d‘estar dotats de les senyalitzacions que s‘estableixin amb la finalitat d‘evitar l‘aparcament de vehicles a la zona assenyalada a aquest efecte.

El gual permanent és, aquell que reserva el dret d‘entrada i sortida les 24 hores del dia. Solament s‘autoritza a serveis d‘emergències (hospitals, serveis especials) i a estacionaments, privats o públics, permanents. La resta, excepte excepcions, són d‘horari limitat (màxim 12h)

Es pot aparcar en un gual permanent caducat?

Un gual permanent la llicència del qual ha expirat no té validesa, per tant podríem aparcar, però desgraciadament no és tan senzill poder destriar a primera vista si està o no caducat. Si el gual té un adhesiu que assenyala la finalització de la vigència del mateix, haurem d‘informar-nos de si aquest ajuntament ha suprimit la renovació senyalitzada per mitjà d‘adhesius o, en cas contrari, si algú ha pogut sostreure la llicència. El nostre consell és: si el gual presumptament caducat es troba en un lloc en el qual tenim la possibilitat d‘aparcar freqüentment, ja sigui per proximitat amb el treball o la llar, el millor és informar-se a l‘ajuntament de la vigència del mateix per assegurar-nos de la seva condició i que es procedeixi a la seva retirada en cas d‘obsolescència. En el cas de trobar-se en un lloc que visitem esporàdicament, podríem notificar a l‘ajuntament o informar-nos igualment, però a priori seria recomanable no aparcar si no estem al cas de l‘ordenança municipal en aquesta matèria.

Si per contra sospitem de l‘autenticitat del gual, haurem de notificar-ho immediatament a la Policia perquè procedeixi a la seva comprovació, ja que la seva falsificació constitueix motiu de sanció i suposa una pràctica més freqüent del que imaginem; en alguns municipis el nombre de guals permanents falsos pot aconseguir més del 50% i a les capitals de província ronda entre el 5% i el 15%. Aquesta "picardia" està augmentant alarmantment, en part pel creixent increment en les taxes.

És legal un senyal de gual permanent sense número?

Per aquesta qüestió hem de remetre‘ns a l‘anterior, depèn de l‘ordenança municipal, però amb algun matís, i és que la intenció general és la de promoure l‘obligatorietat del número de llicència, precisament per evitar el frau. En l‘ordenança de Madrid, per exemple, s‘expressa en el següent paràgraf: "En lo fonamental, el senyal o placa contindrà el número identificador del pas de vehicles autoritzat per l‘ajuntament de Madrid, i, en estar homologa, pretén acabar amb la utilització indiscriminada de tot tipus de senyals, indicadors i rètols col·locats sense cap rigor, ni en el seu disseny ni en la seva ubicació". Font

Així i tot, no deixa de ser freqüent en alguns municipis que no aparegui el número de llicència i que en el seu lloc trobem l‘article regulador, així que molt ull amb això i, davant el dubte, farem millor informant-nos a l‘ajuntament.

Es pot aparcar davant d‘una entrada de garatge sense senyal de gual permanent?

Aquest és un dels dubtes més comuns i possiblement el que més enfrontaments pot causar entre l‘amo del vehicle i el propietari del garatge. En primer lloc hem d‘assegurar-nos que la vorada no compta amb una línia groga contínua, en aquest cas no podrem aparcar encara que no disposi de la placa corresponent de gual. Si no apreciem aquesta línia ens haurem d‘atenir al Reglament General de Circulació, que en la seva article 91.2.c estableix que no haurem d‘estacionar el vehicle en un lloc determinat "Quan s‘obstaculitzi la utilització normal del pas de sortida o accés a un immoble de persones o animals, o de vehicles en un gual senyalitzat correctament". Així doncs, encara que legalment podem aparcar en un lloc no senyalitzat, la jurisprudència es posa de part del propietari de l‘entrada o sortida de vehicles. En els últims anys s‘ha acumulat un important nombre de sentències que han obligat a retirar vehicles estacionats correctament en principi, per considerar-se que impedeix el dret al normal funcionament del garatge, atemptant contra la facultat de domini del propietari. El nostre consell, per tant, és el de no estacionar en aquests llocs perquè tindrem grans possibilitats que la justícia no es posi del nostre costat.

El propietari d‘un gual permanent pot estacionar a la zona delimitada?

Fermament no. Quan ens fem amb una llicència de gual adquirim un dret de pas, no de propietat sobre la via pública. Qualsevol ordenança municipal contindrà un paràgraf sobre aquest tema que ho expliqui clarament: "Permetran el pas de vehicles durant les 24 hores del dia, prohibint automàticament en la calçada i enfront del mateix, l‘establiment de vehicles, fins i tot, els que siguin del titular del gual". Podríem preguntar-nos el perquè d‘aquesta normativa, ja que en principi no estaríem destorbant a ningú, i a més, si tinguéssim dos vehicle i un garatge amb capacitat per a un, deixaríem lliure algun aparcament de lliure accés que, en cas contrari, haurem d‘ocupar amb el nostre cotxe per respectar el gual. Un dels motius evidents és que les autoritats no sabrien si el cotxe en qüestió pertany als amos de l‘immoble o a algú amb permís d‘aquest, però el més freqüent és que l‘existència d‘aquest gual sol permetre que maniobrin altres vehicles per estacionar en una via de difícil circulació. Així que seria recomanable que tinguéssim especial cura amb aquesta circumstància;no seria la primera vegada que un veí denuncia al propietari d‘un immoble per aparcar en un gual permanent de la seva propietat. Per tant no només no es pot aparcar en el propi gual sinó que en algunes ocasions tampoc ho podrem realitzar en els seus voltants si impedeix la normal circulació de vehicles, com veurem en la següent qüestió.

En quins casos es prohibeix aparcar en la vorera contrària a un gual permanent?

Aquí ens trobem de nou, com en la pregunta anterior, amb una normativa superior a les ordenances municipals i que apel·la, així mateix, a la llibertat de circulació. La llei de Seguretat Vial en la seva article 38.3 estableix que "La parada i l‘estacionament hauran d‘efectuar-se de tal manera que el vehicle no obstaculitzi la circulació ni constitueixi un risc per a la resta dels usuaris de la via". Això, a més de ser aplicable als llocs d‘estacionament sense cap tipus de senyalització, té vigència en les situacions en les quals trobem un gual permanent. Per tant, en els voltants d‘un gual, ja sigui per l‘estret del carrer o la proximitat d‘obstacles, haurem de tenir en compte que els vehicles han de tenir llibertat suficient per efectuar l‘entrada o la sortida d‘una manera mínimament còmoda.

Quant espai delimita el gual permanent?

En algunes ocasions, com pot succeir en polígons industrials o habitatges unifamiliars amb entrades i sortides poc definides, podria donar-se el dubte de quant espai lliure d‘aparcament concedeix el gual. Per saber-ho amb seguretat haurem d‘atendre a les següents característiques: si efectivament l‘espai compta amb una placa de gual, observarem l‘obligatori rebaixat continu de la vorera, sent aquesta una condició indispensable per delimitar el gual. Si aquest rebaixat estigués poc definit, comprovarem si compta amb una línia groga que prohibeixi l‘aparcament. L‘última comprovació és la més lògica: la grandària de l‘accés (porta, rampa) indicarà l‘extensió del mateix, sempre atenent al que s‘ha dit en les dues preguntes anteriors: el dret d‘entrada i sortida de la propietat primera sobre qualsevol altra circumstància.
Habitualment un gual permet l‘ample de la porta més 50 cm per tots dos costats, per facilitar la maniobra d‘accés i sortida.

Esperem que estàs respostes hagin ajudat a buidar els dubtes entorn de l‘ús dels guals i recordem que una actitud cívica i empàtica soluciona molts problemes sense haver d‘arribar a la via administrativa.