Serveis

Assessorament gratuït


No tots els emplaçaments són vàlids per a qualsevol activitat.

Previ a la signatura del local o la nau, farem l’estudi urbanístic per descartar afectacions o suspensions de llicències; posteriorment visitarem el local, informant de les inversions que caldrà fer per legalitzar la vostra activitat.
També negociarem amb la propietat per exigir les condicions constructives i d’instal·lació en les que ha d’entregar l’immoble.

Podreu signar el lloguer o la compra de local o nau amb total tranquil·litat, ja que sabreu amb certesa:

> que la vostra activitat serà viable per adaptació d’immoble i normativa municipal
> si cal fer adequacions, quines i amb quina inversió

Amb el nostre assessorament tècnic trobareu, amb totes les garanties, el local que millor s’adaptarà a la vostra activitat segons la normativa del municipi on vulgueu desenvolupar-la.


Informe previ urbanístic (IPU o CCU)


Certificat previ que emeten i obliguen a sol.licitar molts ajuntaments per a poder tramitar la Llicència ambiental/Activitats/Obertura per a activitats d’oci, alimentació i d’altres.

L’IPU, també anomenat Certificat de Comptabilitat Urbanística (CCU), és en molts casos obligatori per a garantir que l’activitat a implantar és admissible i una garantia pel promotor.

Qualsevol permís està regulat per normatives municipals, decrets de la comunitat autònoma i lleis estatals, de les que cal tenir en compte el seu compliment per garantir la viabilitat del tràmit sol·licitat.
Nosaltres farem les gestions necessàries per comprovar que no existeix cap afectació urbanística o suspensió de llicències al local que ens proposeu.
També rebreu un informe detallat de la viabilitat del projecte i de les condicions tècniques que es demanaran perquè l’administració l’autoritzi.
Per això és important no signar cap contracte de lloguer o compravenda del local abans de disposar de l’Informe Previ.

Tramitem la certificació al municipi corresponent garantint la concessió de la llicència municipal ambiental.


Certificat d'aprofitament urbanístic (CAU)


Per obra nova o per ampliació d’una existent.
El CAU ens permetrà disposar d’una certificació municipal que garantirà poder anar a màxims en l’aprofitament del sòl.
A més d’optimitzar la rendibilitat econòmica, farà que el tràmit d’obra nova o ampliació siguin més fàcils i àgils.


Llicència ambiental, d'Activitats o d'Obertura


Autorització administrativa de l’Ajuntament on es desenvolupa l’activitat, amb normatives específiques segons l’activitat i segons l’Ajuntament. És l’antiga llicència d’obertura municipal.

Qualsevol activitat; industrial, de serveis, oci, comercial, professional… té l’obligació d’obtenir-la.

Som grans coneixedors de les diferents normatives municipals i dels plans d’usos que regulen les concessions de llicències ambientals també anomenades llicència municipal d’activitat o llicència d’obertura. Tota activitat econòmica ha de comptar amb la seva llicència ambiental.

Confeccionem per a vosaltres tota la documentació tècnica i  us acompanyem durant tot el procés fins a obtenir la concessió de la vostra llicència.

Preparem els projectes, gestionem, t’assessorem, fem el seguiment, passem les inspeccions fins a acabar el tràmit.


Llicència o Permís d’obres


Permís municipal previ necessari per a realitzar, obres de reforma, obra nova, canvi d’ús, segregació, agregació, estructurals, decoració tant en locals, naus, solars o habitatges.

Ens encarreguem de tramitar i obtenir per a vosaltres aquest permís administratiu. A qualsevol municipi i per a qualsevol tipus d’obra. Reforma, adequació, ampliació, legalització o nova construcció.

  • Obres majors: per a obra nova, canvis d’ús, modificació estructural, ampliació… Confeccionarem tota la documentació i el projecte adequant-lo a la normativa vigent. Per descomptat, signat per un tècnic col·legiat.
  • Obres menors: són les que no modifiquen l’estructura de l’immoble. En funció de l’obra i l’emplaçament, les tramitarem com a comunicat immediat o diferit.
  • Assabentat: Es demana en alguns municipis per petites reformes o instal·lacions o neteja i buidat de locals.

Fem els projectes i tota la tramitació i  us entreguem el permís o comunicat d’obres.

També podem dur la direcció d’obra, amidaments, licitació i la coordinació de seguretat i salut durant l’execució d’aquesta.


Projectes d’instal·lacions


Fem tota la documentació descriptiva i justificativa per a contractacions, execucions i legalitzacions d’obres o instal·lacions. I sempre en el format requerit per l’ajuntament on tingueu el projecte.

Inclourem:

  1. Memòria: on descriurem l’activitat i, en funció d’aquesta, les particularitats dels reglaments que l’afecten.
  2. Plànols: en format i escala amb detall de tots els elements i maquinària.
  3. Esquemes d’instal·lació: que empraran els industrials per fer la seva feina més senzilla i econòmica, i que justificaran el projecte davant l’administració competent.

Fem el projecte, dirigim els industrials per fer la instal·lació, certifiquem, passem la inspecció amb una entitat de control i us entreguem la instal·lació legalitzada de baixa, mitja o alta tensió, d’enllaç, de gas, de climatització, ventilació, …


Projectes acústics


Un restaurant, un local de música en viu, menjadors, aires condicionats, pública concurrència, tant fa. Amb les solucions que aportarem el soroll no serà cap problema.

Fem el mesurament al local (sonometria amb soroll rosa), analitzem les dades comparades amb la normativa d’aplicació i t’entreguem l’estudi acústic i el projecte amb les mesures correctores si n’hi ha.

Incidim i treballem amb:

> Disseny acústic de recintes
> Mapes de soroll
> Sistemes d’insonorització
> Control de vibracions
> Mètodes preventius
> Aïllament
> Immissions sonores
> Reverberació

També fem la direcció d’obra, vigilant que les feines s’executin correctament, fem noves mesures de test durant l’obra i finalment passem el control amb una Epca perquè l’activitat tingui el vistiplau de l’Administració.


Projectes i autoritzacions sanitàries


Qualsevol activitat sanitària i algunes d’alimentàries han de disposar d’autorització per part del departament de salut. Totes aquelles activitats de l’àmbit de la salut i cura de les persones i els animals.

Empreses i establiments alimentaris que es dediquin a la producció, la transformació, l’elaboració, l’envasament, l’emmagatzematge, la distribució, el transport o a la importació. Productes alimentosos i alimentaris destinats al consum humà.
Materials i objectes destinats a estar en contacte amb els productes esmentats en el punt anterior. Coadjuvants tecnològics utilitzats en l’elaboració d’aliments.
Empreses distribuïdores d’aigua de consum públic mitjançant dipòsits i cisternes mòbils.

Instal·lacions que serveixen, a les dependències pròpies, un conjunt de consumidors amb unes característiques similars i que sol.liciten un servei de menjar preparat com escoles, empreses, hospitals, residències geriàtriques, centres penitenciaris, centres de disminuïts psíquics, llars d’infants, cases de colònies, i que representen la restauració col•lectiva social.

> A partir de les vostres necessitats i observant la legislació reguladora establirem totes les mesures perquè la inscripció de la vostra empresa sigui exitosa.

Dissenyem la instal·lació donant compliment a la normativa, presentem un previ d’obres al departament de Salut i un cop aprovat, garantim que la seva autorització posterior serà segura.

Un cop feta la reforma, presentem el projecte d’autorització sanitària, donant-vos suport en la preparació de tota la documentació tècnic-administrativa, incloent la presentació i seguiment fins a la seva aprovació definitiva.


Projectes de prevenció (PCI)


La seguretat, tant per les persones com per les vostres inversions, és el més important.

Fem estudis previs amb una anàlisis detallat de la vostra implantació actual o en projecte, per garantir que és segura. Aquesta seguretat es garanteix tant per a condicions de protecció activa i passiva contra incendis, de recorreguts d’evacuació o en les instal·lacions en funció de la casuística i de la normativa.

També gestionem projectes i aconseguim els informes favorables per part dels departaments de prevenció i extinció d’incendis de les administracions (DGSPEIS, SPAIS)


Canvis de titularitat


Ens encarreguem de canviar el titular de qualsevol llicència o autorització administrativa.


Guals, terrasses i via pública


Legalitzem la terrassa del vostre bar o l’entrada al pàrquing. Normalitzem afectacions de la via pública perquè us dediqueu al vostre negoci amb total normalitat.

Els vetlladors o terrasses poden instal·lar-se a terreny de titularitat pública o a terrenys de titularitat privada d’ús públic.

I poden autoritzar-se per activitats vinculades a hoteleria i restauració. També per activitats recreatives i espectacles públics.
N’hi ha d’estacionals i de permanents i totes estan subjectes a la normativa administrativa que canvia en funció del municipi on es desenvolupa l’activitat.

Els guals, que reserven el dret d’entrada i sortida, també estan regulats per la normativa municipal.

Tant si teniu una entrada a garatge particular, a una indústria, o a un pàrquing col•lectiu és del tot preceptiu demanar autorització al vostre ajuntament que serà atorgada en funció del compliment de dita normativa.

Nosaltres ho fem per a vosaltres, perquè obtingueu el permís de vetllador o gual en breus.

Tramitem autoritzacions de guals, vetlladors o qualsevol llicència d’ocupació a la via pública.


Negociació d'expedients de disciplina i inspecció amb l'administració


Generats per denúncies, queixes o inspeccions de l’administració, fem l’estudi de l’informe tècnic que els genera, ens reunim amb els tècnics responsables de l’administració, ens hi posem d’acord, determinem les mesures correctores per resoldre’l si n’hi ha, presentem les respostes formals a l’expedient per a donar compliment als terminis que determina la Llei, i fem el seguiment fins a deixar-los resolts de manera definitiva.


I també fem:


Cèdules d’habitabilitat

Certificats energètics

Registres industrials

Legalitzacions

Amidaments

Direcció d’obres i instal.lacions

Peritatges, valoracions i certificacions

Canvis titularitat

Projectes de telecomunicacions

Licitacions

Control d’execucions d’obres i instal.lacions